Toelichting plan > Beheer van het Caracasbaaischiereiland

Uitgangspunt is dat het gehele schiereiland, mogelijk inclusief het lange strand aan de noordzijde van de Caracasbaai, op een adequate wijze wordt beheerd door een beheersinstantie buiten directe bemoeienis van de overheid. Het beheer zal het beste vorm kunnen krijgen wanneer het gehele gebied uitgeroepen wordt tot Nationaal Park. De (semi-private) beheersinstantie moet aantoonbare deskundigheid en ervaring hebben met beheer van een dergelijk groot en gevarieerd gebied. Een beheersplan dient te worden opgesteld dat de goedkeuring verreist van het Bestuurscollege (of de Ministerraad van het Land Curaçao).
Zoals reeds gesteld dient het volledige schiereiland openbaar te blijven. Daar tegenover staat dat een deugdelijk beheer ook regels vereist voor de bezoekers om het gebied ondermeer schoon en veilig te houden. Het beheersplan zal hier voorzieningen voor moeten opnemen. Alle bouwkundige werkzaamheden op het schiereiland zullen voor goedkeuring getoetst moeten worden door een “design committee” van deskundigen.

Daar het een gevarieerd gebied betreft met diverse belanghebbenden is te overwegen om de tussen de beheersinstantie en de overheid een commissie of adviesraad te plaatsen met deskundigen van diverse disciplines (natuurbeheer, monumentenzorg, archeologie, marienbiologie, jeugdzorg, toerisme, etc.) waar de beheersinstantie in eerste instantie verantwoording aan verschuldigd is.

Een gebouwde toeristische ontwikkeling van het schiereiland, zoals in het Masterplan uit de jaren negentig is voorgesteld, met bijvoorbeeld hotelbouw of een “cruisevillage” zal een economische impact hebben voor Curacao. De vorming van een recreatiegebied, zoals voorgesteld in dit Uitwerkingsplan, d.w.z. een scala culturele, maatschappelijke, archeologische, historische en natuurwaarden vertegenwoordigend heeft echter eveneens een groot macro-economische belang. Deze twee verschillende economische waarden zullen in een onderzoek naast elkaar moeten worden gelegd en worden getoetst aan een duurzaam ontwikkelingsperspectief.

In principe moeten de huurinkomsten van de gronden (door de diverse exploitanten) de volledige beheerskosten van het schiereiland dekken. Zo niet dient de overheid een aanvullende bijdrage te leveren voor het beheer van deze grote publieke recreatieve voorziening voor zowel de Curacaose bevolking als de toerist.
Voor de initiele aanlegkosten van het recreatiegebied kunnen externe fondsen
worden gezocht bij lokale, nederlandse, of internationale fondsen.